O konferencji

IV Międzynarodowa

Konferencja Medical Science Pulse

Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta


pod patronatem JM Rektora

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu


Celem IV Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w Opolu jest przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek na temat opracowania i pisania publikacji naukowych, przygotowania dorobku naukowego do oceny, budowania naukowego portfolio, wymiany informacji w lokalnym i międzynarodowym środowisku nauki oraz zarządzania informacją w środowisku nauki pracownikom szkół wyższych, zwłaszcza młodym naukowcom i studentom. Znamienita większość prelegentów pochodzi z zagranicy – z USA, Grecji  i Białorusi. Konferencja skierowana jest ponadto do wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych wymianą międzynarodowych doświadczeń naukowych, szczególnie w zakresie nauk biomedycznych. Przewidywane efekty to: umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana międzynarodowa doświadczeń naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy  środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.


Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II i III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014, 2015 i 2016, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, niezwykle interesujące szkolenia, prowadzone przez znakomitych Gości - Autorytety w swojej dziedzinie. Po raz pierwszy proponujemy specjalistyczne warsztaty naukowe dla pielęgniarek i położnych, zachęcamy do udziału w panelach na temat projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych oraz statystycznego opracowania wyników badań ilościowych.


Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Kontakt | mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 535

e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl4th International Conference

of the Medical Science Pulse

Young Scientists – from Master of Science to Associate Professor


The purpose of the 4th International Conference of Medical School in Opole is to provide the practical guidance on preparing and writing scientific articles, preparing for the evaluation of scientist’s career, building academic portfolio, networking and information flow among the local and international academic world, managing the scientific communication.


The conference is dedicated mainly for the academic environment with special emphasis on students and young researchers, publishers of scientific journals, librarians, law and business representatives and all interested in the international exchange of scientific experiences.


Next to the lectures delivered by well-known speakers from e.g. USA, Greece or Belarus participants are also offered to join the experts panel session, discussions and debates, as well as workshops and trainings led by experts in the field.


During the Conference participants will find out more about:

 • consolidation of good practices in the field of science

 • exchange of international experiences in science communication

 • preparation of scientific articles and evaluation of scientist’s career

 • collaboration between academia, business and government


Participants will receive certificates along with CME points.

Rekomendacje


Program

Program

Programme


Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa


2017-05-18 (czwartek) – od godz. 9:00

2017-05-19 (piątek) – do godz. 16:00


ul. Katowicka 68, Sala A1/A2

45- 060 Opole

May 18, 2017


9.00-9.15 Opening/Rozpoczęcie


9.15-11.15 Lectures/Wykłady


 • Prof. Christos Lionis (University of Crete, Greece):

Recommendations to young researchers based on empirical research from a country with limited resources and capacity

 • Prof. Jerzy W. Rozenblit (University of Arizona, USA):

Building a research program at an American university: strategies for  sustainable success

 • Prof. Elizabeth Lefler (University of Northern Iowa, USA):

Balancing teaching, research, clinical work and personal life

 • Dr Theodoros Vasilopoulos (University of Crete, Greece):

Creation a rural practice - based research network: advantages and disadvantages


11.15 – 11.30 Coffee break/Przerwa kawowa


11.30 - 12.45 Debate/Debata


Support for Young Scientists - how to enhance cooperation through motivating

 • Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska: 5 years of Higher School's Pulse

 • Master Class - one slide presentations of PhD students and Postdocs with comments from the Experts invited for the debate


12.45 – 13.30 Lunch


13.30 – 17.00 Workshops/Szkolenia


15.00 – 15.30 Coffee break/Przerwa kawowa


19.00 – Gala dinner/Uroczysta Kolacja


May 19, 2017


9.00 - 11.00 Lectures/Wykłady


 • Weronika Wasilewski (Northwestern University, USA):

English language and research - the most common traps

 • Dr Andrzej Szpakow (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś):

Epidemiological studies in the work of young scientists. Principles of good publication practice

 • Dr Lucyna Słupska (PMWSZ w Opolu):

Education and research career path in Poland based on experience of a graduate of Opole Medical School

 • Dr Klementyna Karlińska-Batres (Thomson Reuters):

Using the Web of Science Platform, Journal and Highly Cited Data and other tools for successful publishing and building an academic career


11.00 -11.45 Lunch


11.45 – 16.30 – Workshops/Szkolenia


13.15 – 13.45 Coffee break/Przerwa kawowa

Program szkoleń


May 18, 2017


13.30 – 17.00 Workshops/Warsztaty Sala A1/A2


15.00-15.30– Coffee break/Przerwa kawowa


Warsztaty 1. 13.30-14.00 Temat projektu naukowego i publikacji z zakresu nauk biomedycznych

Moderatorzy:

  • dr hab. n. o zdr. Bożena Mroczek, prof. PUM

  • dr hab. n. o zdr. Anna Grzywacz, prof. PUM

   • zasady doboru tematu;

   • różnice i podobieństwa w poszczególnych naukach;

   • co pierwsze: jajko czy kura – temat czy literatura?


Warsztaty 2. 14.00-15.00 Projekt naukowy i publikacja - krok po kroku

Moderatorzy:

  • dr hab. n. o zdr. Bożena Mroczek, prof. PUM;

  • dr hab. n. o zdr. Anna Grzywacz, prof. PUM:

   • Struktura typowych medycznych projektów naukowych i publikacji:

    • opis ogólnych cech projektu naukowego i publikacji z zakresu nauk biomedycznych;

    • gatunek pracy i przykładowy jej zakres tematyczny;

    • szkielet pracy i elementy uzupełniające;

    • bibliografia i stawiane jej wymagania.


   • Jak zbierać materiał do pracy kazuistycznej:

    • kiedy zacząć i od czego,

    • na co zwracać uwagę,

    • jak długo zbierać dane;


   • pielęgniarski i położniczy opis indywidualnego przypadku:

    • opisywać bliskiego członka rodziny czy obcego pacjenta? – wady i zalety,

    • elementy składowe – na co zwracać uwagę, a czego być nie powinno,

    • przykłady dobrych opisów przypadków;


   • finansowanie projektów naukowych i publikacji:

  • gdzie szukać źródeł finansowania,

  • co pierwsze – źródła finansowania, czy wybór tematu?


Warsztaty 3. 15.30-16.30 Jak skonstruować dobrze narzędzie do badań sondażowych

Moderatorzy:

  • dr hab. n. o zdr. Bożena Mroczek, prof. PUM

  • dr hab. n. o zdr. Anna Grzywacz, prof. PUM

   • zasady doboru narzędzia

   • kwestionariusz ankiety czy kwestionariusz wywiadu? - wady i zalety

   • konstrukcja kwestionariusza - elementy składowe, rodzaje pytań, kolejność pytań

   • narzędzia standaryzowane czy autorskie - wady i zalety, przykłady, gdzie szukać


Warsztaty 4. 16.30-17.00 Jak poprowadzić dyskusję w przygotowywanej pracy, aby była ona dyskusją

Moderator:

  • dr hab. n. o zdr. Bożena Mroczek, prof. PUM:

   • cechy charakterystyczne dyskusji;

   • dyskusja w pracy kazuistycznej – zasady konstruowania, wymagania, zawartość, przykłady.


May 19, 2017


11.45 – 16.30 Workshops/Warsztaty Sala A1/A2


13.15-13.45 – Coffee break/Przerwa kawowa


Warsztaty 5. 11.45-13.15 Proces pielęgnowania jako ważny element pracy kazuistycznej w pielęgniarstwie i położnictwie

Moderator:

  • dr n.o zdr. Dorota Kilańska (UM Łódź)

  • dr n. med. Hanna Grabowska (Gdański UM)

   • proces pielęgnowania - wymogi, zasady, konstrukcja, przykłady wzorców;

   • diagnoza pielęgniarska/położnicza czy problem pielęgnacyjny? - różnice i podobieństwa, jak konstruować; przykłady wzorców;

   • klasyfikacja ICNP jako sposób konstruowania diagnoz pielęgniarskich - zalety, wykorzystanie, zalecenia, przykładyWarsztaty 6. 13.45-14.30 Analiza statystyczna do pracy magisterskiej, doktorskiej, publikacji naukowej – jak zrobić to dobrze?

Moderator:

  • mgr Paweł Iwankowski (właściciel firmy Pogotowie Statystyczne)

Szczegóły programu w pliku pdf


Warsztaty 7. 14.30-16.30 Opracowanie wyników badań ilościowych  – STATISTICA, Excel – krok po kroku  

Moderatorzy:

  • dr Dominik Marciniak (UM Wrocław)

  • dr Kuba Ptaszkowski (UM Wrocław)

  • dr Arkadiusz Liber (PW)


   • Import przykładowego zbioru danych z programu Excel;

   • Testy parametryczne i nieparametryczne;

   • Tworzenie nowych zmiennych, przekodowanie;

   • Tworzenie podzbioru;

   • Sprawdzanie poprawności danych;

   • Sposoby uzupełniania braków danych;

   • Weryfikacja normalności;

   • Analiza korelacji:

    • Test Chi – kwadrat,

    • Korelacja liniowa Pearsona,

    • Korelacja rang Spearmanna;

   • Testy istotności różnic dla dwóch prób niezależnych:

    • testy parametryczne: test t- Studenta dla prób niepowiązanych

    • testy nieparametryczne: test U Manna – Whitneya;

   • Testy istotności różnic dla dwóch prób zależnych:

    • Testy parametryczne: test T- Studenta dla prób powiązanych,

    • Testy nieparametryczne: test kolejności par Wilcoxona;

   • Testy zgodności: test Shapiro – Wilka;

   • Test istotności różnic dla „k” prób niezależnych:

    • Testy parametryczne: ANOVA,

    • Testy nieparametryczne: test Kruskala – Wallisa;

   • Test istotności różnic dla „k” prób zależnych:

    • Testy parametryczne: ANOVA dla prób powiązanych,

    • Testy nieparametryczne: test Friedmana.

Zaproszenie na sympozjum

Zaproszenie na sympozjum ...
udział bezpłatny.
rejestracje: mgr Aneta Soll: aneta.soll@op.pl

Prezentacje


Wykładowcy
Lecturers


Panel Dyskusyjny - Moderatorzy

Szkolenia
Workshops

Komitety

Komitet Naukowy

Scientific Committee


Przewodniczący/ Chairmen

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Tomasz Halski

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Wiceprzewodniczący/ Vice-Chairmen

Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Andrzej Szpakow

(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw.

(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Członkowie

Dr Magdalena Golachowska (Opole, Polska)

Dr hab. n. med Roman Kurzbauer (Opole, Polska)

Prof. dr hab. n med. Mieczysław Pokorski (Warszawa, Polska)

Prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski (Wrocław, Polska)

Prof. dr hab. Jakub Taradaj (Opole)

Dr Jarosława Jaworska – Wieczorek (Opole, Polska)

Dr Piotr Gurowiec (Opole, Polska)

Dr hab. Krzysztof Kassolik (Wrocław, Polska)

Dr Joanna Rajfur (Opole, Polska)

Dr hab. Janusz Kubicki (Opole, Polska)

Dr Iwona Dzieńdziora (Opole, Polska)

Dr Edyta Kędra (Opole, Polska)

Mgr Marta Gawlik (Opole, Polska)

Dr Wojciech Guzikowski (Opole, Polska)

Dr Jerzy Jakubiszyn (Opole, Polska)

Dr Krystyna Brzozowska (Opole, Polska)

Mgr Danuta Żurawicka (Opole, Polska)

Prof. Jerzy W. Rozenblit (Arizona, USA)

Prof. Elizabeth Lefler (Northern Iowa, USA)

Dr Theodoros Vasilopoulos (Crete, Greece)

Weronika Wasilewski (USA)

Dr Lucyna Słupska (Opole, Polska)

Dr Klementyna Karlińska-Batres

Dr hab. Maria Kózka (Kraków, Polska)

Dr hab. Anna Grzywacz (Szczecin, Polska)

Dr hab. Bożena Mroczek (Szczecin, Polska)

Dr Dorota Kilańska (Łódź, Polska)

Dr Hanna Grabowska (Gdańsk, Polska)

Dr Dominik Marciniak (Wrocław, Polska)

Dr Kuba Płaszkowski (Wrocław, Polska)

Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska)

Dr Jose Manuel Lopez-Abuin (Galicia, Spain)

Prof. Jamie Correia de Sousa MD, PhD (Matosinhos, Portugal)

Doc. Jean Bauwens (Brussel, Belgium)

Prof. dr Dimitri Beeckman (Ghent, Belgium)

Prof. Dzmitry Khvoryk MD, PhD (Grodno, Belarus)

Prof. Olga Fedorciv MD, PhD (Ternopil, Ukraine)

Prof. Hans-Joachim Hannich MD, PhD (Greifswald, Germany)

Prof. Wolfgang Hannöver MD, PhD, Assoc. Prof. (Greifswald, Germany)

Prof. Ludmila Klimackaya MD, PhD (Krasnoyarsk, Rosja)

Prof. Luther C. Kloth  (Milwaukee, USA)

Prof. Christina Lindholm (Stockholm, Szwecja)

Prof. Christos Lionis MD, PhD (Crete, Greece)

Prof. Marc Nyssen, MD, PhD (Brussel, Belgium)

Assoc. Prof. Ulrich Wiesmann, MD, PhD (Greifswald, Germany)

Dr. Ir. Cees W.J. Oomens (Eindhoven, Netherlands)

Patricia Owens MD, PhD (Liverpool, Great Britain)

Hogne Sandvik MD, PhD (Bergen, Norway)

Prof. Aleksander Siwakow MD, PhD (Minsk, Belarus)

Jaime Correia de Sousa MD, PhD (Matosinhos, Portugal)

Loreta Strumylaite MD, PhD (Kaunas, Lithuania)

Andrzej Szpakow MD, PhD (Grodno, Belarus)

Prof. Jerzy T. Marcinkowski (Poznań, Polska)

Dr Aneta Klimberg (Poznań, Polska)

Dr Paweł Dolibog (Katowice, Opole, Polska)

Dr Patrycja Dolibog (Katowice, Polska)
Dr Marcin Krajczy (Opole, Polska)

Komitet Organizacyjny

Organizing Committee


Przewodniczące / Chairwomen

Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu)

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Edyta Kędra

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Zastępca przewodniczącej KO/Vice-Chairwoman

Mgr Marta Gawlik

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Sekretarze administracyjni/Administrative Secretaries

Mgr Elżbieta Szlenk-Czyczerska

Mgr Aneta Soll

Mgr Katarzyna Szwamel

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Członkowie:


Dr Joanna Rajfur

Dr Iwona Dzieńdziora

Dr Krystyna Brzozowska

Dr Magdalena Golachowska

Mgr Danuta Żurawicka

Mgr Anna Klimczyk

Mgr Ewa Radwańska

Dr Maksym Zhuk

Lek. Angeliki Athanasiadou

Kalina Hellwig

Mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka

Mgr Małgorzata Szerszeń

Mgr Marek Przygoda
Mgr Iwona Dobrowolska

Informacje Praktyczne
Practical information for participants

Niepełnosprawni.jpeg

Konferencja przyjazna niepełnosprawnym!

W sprawie szczegółów (np. zamówienie parkingu), prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji

mgr Bożena Ratajczak – Olszewska
+48
77 44 23 535
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

Akademiki - noclegi Students' hostels

 

Niechcic

ul. Katowicka 87B
45-054 Opole

Telefon: +48 77 452 70 20

Kmicic

ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole

Telefon: +48 77 452 70 30 

Dom studenta Sokrates

ul. Małopolska 22
45-301 Opole

Telefon: +48 77 44 98 887
tel./fax 77 44 98 886


Hotele można znaleźć również na stronie:

Meteor-turystyka.pl.png

-Kontakt / Contact

mgr Bożena Ratajczak – Olszewska
+48
77 44 23 535

e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl


 

Hotele w Opolu / Hotels in Opole


Hotel Zacisze

ul. Grunwaldzka 28, 45-054 Opole

Telefon: +48 77 453 95 53

e-mail: H3405@accor.com

Hotele Weneda

ul. 1 Maja 77, 45-355 Opole

Telefon: +48 77 442 10 00

e-mail: biuro@hotel-weneda.opole.pl

Hotel Olimp

ul. Kowalska 4, 45-590 Opole

Telefon: +48 77 454 55 76

e-mail: olimp@novum-zp.pl

Hotel Villa Park

ul. Leona Czogały 1, 45-625 Opole

Telefony:

+48 77 456 35 08, +48 606 884 677

e-mail:  hotel@villapark.opole.pl

Gościniec Arkadia

Opole - Groszowice, ul. Franciszka Buhla 3, 45-626 Opole

Telefon: +48 77 453 14 15

tel. kom.: 501 382 331, 502 634 922

e-mail: arkadia.opole@onet.eu

Hotel Pod Złotą Koroną

ul. Oświęcimska 136, 45-641 Opole

Telefon: +48 77 456 20 52

e-mail: korona1@poczta.fm

Mercure Hotels

ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

Telefon: +48 77 451 81 00

e-mail : H3405@accor.com

Hotel Zaodrze

ul. Spychalskiego 25, 45-716 Opole

Telefony:

recepcja: +48 77 451 52 00

rezerwacje: +48 77 451 52 18

e-mail: info@hotel-zaodrze.pl

biuro@hotel-zaodrze.pl

rezerwacje@hotel-zaodrze.pl

BEST WESTERN Hotel Opole Centrum

ul. Waryńskiego 17, 45-047 Opole

Telefon: +48 77 551 61 50

e-mail: hotel@bwopole.pl

Hotel DeSilva Premium Opole

ul. Powolnego 10, 45-078 Opole

Telefon: +48 77 540 70 00

e-mail: opole@desilva.pl

Hotel Festival

ul. Oleska 86, 45-222 Opole

Telefon: +48 77 427 5555

e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Starka

ul. Ostrówek 19, 45-082 Opole

Telefony:

+48 77 411 35 01, +48 77 441 35 27

e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Piast

ul. Piastowska 1, 45-081 Opole

Telefon: +48 77 454 97 10

e-mail: recepcja@festival.com.pl


Akcja Charytatywna


Podczas Konferencji Medical science Pulse przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej na białaczkę Karolinki Krybus. Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli o gorących sercach do wzięcia udziału w naszej akcji dobroczynnej!

Sponsorzy
Sponsors


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Patronaty
Patronages


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Patronaty medialne
Media Patronages


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...