V Międzynarodowa Konferencja

Medical
Science Pulse

pod patronatem JM Rektora
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

REJESTRACJA

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE

V Międzynarodowa

Konferencja Medical Science Pulse

Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych


5th International

Medical Science Pulse Conference

'Interdisciplinary Science & Research'


pod patronatem JM Rektora

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych, rozumianej jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych. Interdyscyplinarność staje się obecnie elementem paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Interdyscyplinarność nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nauk o zdrowiu.


Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć młodych naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia interdyscyplinarności w badaniach naukowych i roli kooperacji między naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, doskonalenie umiejętności publicznej wymiany doświadczeń naukowych, stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.


Przewidywane efekty to przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.


Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.


Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

The theme of the  5th International Medical Science Pulse Conference concentrates on interdisciplinary science and research (with the main focus on biomedical science), understood as a form of scientific cooperation of academics using discipline-specific research methods to acquire new knowledge and build new interdisciplinary or multidisciplinary fields of research. Interdisciplinarity is becoming an important part of the research paradigm in all fields. This is visible in the multidirectional direction of research objectives and applied methodologies, connecting the hard sciences and humanities as well as technical and social sciences. Interdisciplinarity is of particular importance in the case of health sciences.


The main aim of the conference is to promote the scientific development of young researchers and students as well as to create a forum for scientific discussion and presentation of the research and achievements of young scientists to the national and international community. In addition, the objectives of the conference are as follows: to share knowledge about the importance of interdisciplinarity in scientific research and the role of cooperation between scientists, universities and research centres; to improve the skill of public exchange of research experience, create favourable conditions for establishing supervisor-student relationships, gain practical skills for research workshops, elevate the level of scientific communication in the English language.


The expected effects concern overcoming stereotypical thinking in the process of solving current research questions and anticipating future questions, fostering good practice in science, exchanging science-related experience, popularising science at national and international levels, establishing professional contacts and international cooperation, stressing the importance of cooperation between the academic, educational and economic environment.


The conference program includes: plenary sessions with lectures by invited speakers, academic debates on the presented speeches, presenting research projects within the framework of the Master Class module (poster session) as well as specialist seminars for young scientists and students.


This high-level conference also features guests from Europe and the USA, training panels, discussions and debates - which distinguishes our conference from many other national meetings.


Participants will receive certificates along with educational points.

Podczas Konferencji odbędzie się wykład Profesor Jadwigi Giebultowicz (współpracującej z Noblistą 2017 prof. Jeffreyem C. Hallem).

There will be a lecture by Professor Jadwiga Giebultowicz (who collaborated with Nobel Prize Laureate 2017 - Prof. Jeffrey C. Hall) during the Conference.

Kontakt - Contact
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 546
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

Dofinansowanie ze środków z dotacji z budżetu Województwa Opolskiego, nr umowy NR DEP.II. 043,3.23.2018

Akcja charytatywna/Charity

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej na rzecz chorej na autyzm Karoliny Kimla.

Dziękujemy za okazaną pomoc!

We invite you to take part in the charity campaign for the autistic patient Karolina Kimla.

Thank you for your help!

Rekomendacje
Recommendations


Program
Programme

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

2018-05-22 (wtorek) - 2018-05-23 (środa)

ul. Katowicka 68, Sala A1/A2

45- 060 Opole

Lectures/Wykłady (in English)


May 22, 2018


9.00 - 9.15 - Opening/Rozpoczęcie


9.15 - 11.45 - Lectures/Wykłady  Sala A1/A2


 • 9.15-9.40 Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece):

Do we need more training on interdisciplinary and interprofessional collaboration prior to starting research programs in primary care? / Czy potrzebujemy więcej szkoleń w zakresie interdyscyplinarnej i międzybranżowej współpracy przed rozpoczęciem badań dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej?

 • 9.40-10.05 Prof. Jadwiga Giebultowicz (Oregon State University, USA):

The value of interdisciplinary research: lessons from the Nobel Prize in chronobiology/ Wartość badań interdyscyplinarnych: wnioski oparte na przypadku Nagrody Nobla w chronobiologii

 • 10.05-10.30 Prof. Bohumil Seifert (Charles University in Prague, Czech Republic):

A difficult way to enforce general medicine in an academic environment: case of the Czech Republic / Trudna droga do wzmacniania medycyny ogólnej w środowisku akademickim – przypadek Republiki Czech

 • 10.30-10.55 Dr Jana Bendová (Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Slovakia):

Experiences of a Slovak PhD pioneer/ Doświadczenia pionierskiego Doktoranta na Słowacji

 • 10.55-11.20 Assoc. Prof. Ágnes Simek (Semmelweis University, Public Health Department, Hungary):

Navigare necesse est : research to understand our body and soul, to heal patients, and to find ourselves/ Navigare necesse est:  badania prowadzące do zrozumienia ciała i ducha, leczenia pacjentów, odnalezienia samych siebie

 • 11.20-11.45 Dr Henryk Hollender (Lazarski University):

Advanced research: interdisciplinary or not at all? Introductory remarks on prospects for scientific collaboration networks in Poland /Zaawansowane badania: interdyscyplinarne  albo żadne? Uwagi wstępne na temat przyszłości sieci współpracy naukowej w Polsce.11.45 - 12.00 - Coffee break/Przerwa kawowa  Sala AO


12.00 - 12.45 - Debate/Debata  Sala A1/A2


Debate: Interdisciplinarity as an element of a research paradigm for scientific activity/ Interdyscyplinarność jako element paradygmatu badawczego w nauce (in English)


Chairmen: Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece), dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu, Polska), dr hab. Jakub Taradaj, prof. nadzw. (AWF Katowice, PMWSZ Opole, Polska), dr Magda Golachowska (PMWSZ w Opolu), dr Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu).

 • Donata Kurpas, Bożena Ratajczak-Olszewska: Medical Science Pulse - interdisciplinary platform for young researchers

 • Magdalena Filcek: Interdisciplinarity - the case of Vinci Power Nap project


12.45 - 13.15 - Lunch


13.15 - 14.45 - Master Class  Sala A1/A2

14.45 - 15.45 - Brainstorming  Sala AO

14.45 - 15.00 - Coffee break / Przerwa kawowa  Sala AO


15.00- 19.00 - Workshops/Warsztaty (in Polish)  Sala A1/A2


20.00 - Gala dinner/Uroczysta Kolacja
Restauracja Radiowa, Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8May 23, 2018


9.00 - 11.00 - Lectures/Wykłady  Sala A1/A2


 • 9.00-9.20 Assoc. prof Milen Todorow (University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Burgas, Bulgaria):

Recent advances in computational chemistry in the identification of ligands for biological receptors: interdisciplinary aspects/ Najnowsze odkrycia chemii obliczeniowej  stosowane do identyfikacji ligand receptorów biologicznych: aspekty interdyscyplinarne.

 • 9.20-9.40 Mgr Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics, Germany):

Science Platform, Journal and Highly Cited Data and other tools for successful research and building an academic career/ Zastosowanie platformy Web of Science, Journal and Highly Cited Data oraz innych narzędzi do prowadzenia skutecznych badań i kreowania kariery naukowej.

 • 9.40-10.05 Kathryn Cater (University of Alabama, USA):

Recommendations to young researchers from a Fulbright U.S. Student Researcher to Poland/ Wskazówki dla młodych badaczy od amerykańskiej stypendystki Fulbrighta w Polsce.

 • 10.05-10.30 Dr Andre Shpakou (State University of Grodno, Belarus):

Benefits of interdisciplinary team work: my research experience/ Korzyści interdyscyplinarnej pracy zespołowej: doświadczenia z własnych badań.

 • 10.30-10.55 Dr hab. Mark Hunt (eCORRECTOR Cambridge Language Specialists, Cambridge Great Britain, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences Warszawa, Poland):

Scientific Writing for Biomedical Journals - Jak pisać artykuły naukowe do czasopism biomedycznych.
11.00 - 11.15 - Coffee break/Przerwa kawowa  Sala AO


11.00 - 12.30 - e-POSTER SESSION/SESJA e-PLAKATOWA

                           Sala AO oraz Hol A1/A2


12.00 - 12.30 - Lunch


12.30 - 16.00 - Workshops/Warsztaty (in Polish)

                            Sala A1/A2/O37/201


14.15 - 14.30 - Coffee break/Przerwa kawowa  Sala AO

Workshops/Warsztaty (in Polish)


May 22, 2018


15.00 - 15.20 Sala A1/A2:

 • Mgr Katarzyna Weideman (E-statystyka)

Czy wiem o co pytam? - jak przygotować odpowiednią ankietę jako narzędzie badawcze.

15.20 - 17.30 Sala A1/A2:

 • Dr Dominik Marciniak (UM we Wrocławiu), Dr Arkadiusz Liber (PW), Dr Kuba Ptaszkowski (UM we Wrocławiu):

Analiza statystyczna do pracy magisterskiej, doktorskiej, publikacji naukowej.

17.30 - 19.00 Sala A1/A2:

 • Mgr Jakub Zalewski (PMWSZ w Opolu)

Rola symulacji medycznej w dydaktyce na kierunkach medycznych.


May 23, 2018


12.30 - 14.15 Sala A1:

 • Dr hab. Bożena Mroczek (PUM), prof. nadzw., Prof. dr hab. Anna Grzywacz (PUM):

Projekt naukowy i publikacja naukowa  z zakresu nauk biomedycznych- krok po kroku.

 • Dr hab. Mark Hunt (eCORRECTOR Cambridge Language Specialists, Cambridge Great Britain, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences Warszawa, Poland):

Top Ten Tips to Improve Your Scientific Writing - Jak ulepszyć język artykułów? - 10 niezawodnych wskazówek dla naukowców.

12.30 - 14.00 Sala A2:

 • Dr hab. n. med. Yaroslav Bahriy (PMWSZ w Opolu), Mgr Marta Gawlik (PMWSZ w Opolu):

Grupa Balinta. Profilaktyka wypalenia zawodowego w branży medycznej.


14.15 - 14.30 - Coffee break/Przerwa kawowa  Sala AO:


14.30 - 16.00 Sala A2:

 • Dr n. med. Magdalena Golachowska (PMWSZ w Opolu):

Skuteczne narzędzia motywacyjne w zmianie stylu życia.

14.30 - 16.00 Sala A1:

 • Dr Edyta Kędra (PMWSZ w Opolu):

Planowanie opieki nad pacjentem według międzynarodowego standardu ICNP.

14.30 - 16.00 Sala O37:

 • Mgr Gerda Delaunay, Dr Joanna Gradek (AWF Kraków), Małgorzata Szymczyk (VITA SPOT, Katowice):

SmoveyMED czyli innowacja w zdrowym ruchu

14.30 - 16.00 Sala 201:

 • Lek. Justyna Sejboth (ŚUM, Katowice), mgr Aleksandra Romańska

Metody udrażniania dróg oddechowych.


MASTER CLASS & POSTER SESSION
MASTER CLASS & SESJA PLAKATOWA (in English)

MASTER CLASS  ORAZ SESJA e-PLAKATOWA

Zapraszamy do aktywnego udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse i zaprezentowania swoich prac w ramach Master Class/Sesji e-Plakatowej. Ekspozycja e-plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Konferencji, omówienie zgłoszonych e-plakatów – w drugim dniu Konferencji. Autorzy pięciu najlepszych streszczeń zostaną zakwalifikowani do prezentacji ustnej podczas Master Class (pierwszy dzień Konferencji), która będzie współprowadzona przez Wykładowców Konferencji.


Termin składania streszczeń został przedłużony do 22 kwietnia.


Streszczenia należy zgłaszać do 31 marca 2018 roku na adres: k.szwamel@interia.pl.


Autorzy zakwalifikowanych streszczeń zostaną poinformowani o formie prezentacji do 30 kwietnia 2018.


E-plakaty na Sesję należy przesyłać do 11 maja 2018 roku na adres: k.szwamel@interia.pl.


Uczestnicy sesji plakatowej otrzymają 15 punktów edukacyjnych certyfikaty poświadczające czynny udział w Konferencji.


Autorzy najlepszych prezentacji będą mieli możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w kwartalniku naukowym Medical Science Pulse (MNiSW lista B – 6 pkt; IC 100.00).


Niższa opłata konferencyjna dotyczy wszystkich autorów streszczeń zakwalifikowanych do prezentacji (Master Class, sesja e-posterowa).

MASTER CLASS AND e-POSTER SESSION

We cordially invite you to actively participate in  5th International  MEDICAL SCIENCE PULSE Conference and present your work within the framework of a Master Class/e-Poster Session. The exhibition of e-posters is scheduled to take place throughout the Conference, and discussing of the submitted e-posters - on the second day of the Conference. Authors of the five best abstracts will qualify for an oral presentation during the Master Class Session (first day of the Conference), which is co-hosted by Conference Lecturers.


The deadline for submitting abstracts has been extended until April 22.


Abstracts should be submitted by March 31, 2018 to the following address:

k.szwamel@interia.pl.


Authors of the selected abstracts will be informed about the presentation form by April 30, 2018.


E-posters for the Session should be sent by May 11, 2018  to the following address: k.szwamel@interia.pl


Participants of the poster session will receive 15 educational points certifying the active participation in the Conference.


The authors of the best presentations will have the opportunity to publish their full papers in the Medical Science Pulse quarterly (MSHE list B – 6 points; IC 100.00).


Lower conference fee applies to all authors of abstracts qualified for the presentation (Master Class, e-posters session).

ABSTRACTS - Master Class & e-Poster sessions

Komitety
Committees

Komitet Naukowy

Scientific Committee


Przewodniczący/ Chairmen

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Tomasz Halski

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)Wiceprzewodniczący/ Vice-Chairmen

Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Andrzej Szpakow

(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw.

(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)Członkowie/Members

Prof. dr Dimitri Beeckman (Ghent, Belgium)
Prof. dr hab. Olga Fedortsiv (Ternopil, Ukraine)
Prof. Alan R. Freitag PhD, APR (Charlotte, USA)
Prof. Jadwiga Giebultowicz (USA):
Prof. dr hab. Anna Grzywacz (Szczecin, Polska)
Prof. Hans-Joachim Hannich MD, PhD (Greifswald, Germany)
Assoc. Prof. Wolfgang Hannöver (Greifswald, Germany)
Prof. Jean-Pierre Jacquet (Grenoble, France)
Prof. Dzmitry Khvoryk MD, PhD (Grodno, Belarus)
Prof. dr hab. Ludmila Klimackaya (Krasnoyarsk, Russia)
Prof. Luther C. Kloth (Milwaukee, USA)
Assoc. Prof. Dr Jacek Koziel (Iowa, USA)
Prof. Christina Lindholm (Stockholm, Sweden)
Prof. Christos Lionis MD, PhD (Crete, Greece)
Prof. Christos Lionis (Greece)
Prof. Marc Nyssen MD, PhD (Brussels, Belgium)
Prof. dr hab. n med. Mieczysław Pokorski (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski (Wrocław, Polska)
Prof. Bohumil Seifert (Czech Republic)
Prof. Aleksander Siwakow MD, PhD (Minsk, Belarus)
Prof. Jaime Correia de Sousa MD, PhD (Matosinhos, Portugal)
Prof. dr hab. Jakub Taradaj (Opole)
Assoc. prof Milen Todorow (Bulgaria)
Assoc. Prof. Ioanna Tsiligianni MD, PhD (Réthymnon, Greece)
Assoc. Prof. Ulrich Wiesmann MD, PhD (Greifswald, Germany)
Doc. Jean Bauwens (Brussels, Belgium)
Dr hab. Krzysztof Kassolik (Wrocław, Polska)
Dr hab. Janusz Kubicki (Opole, Polska)
Dr hab. n. med Roman Kurzbauer (Opole, Polska)
Dr hab. Bożena Mroczek (Szczecin, Polska)
Dr Jana Bendová (Slovakia)
Dr Krystyna Brzozowska (Opole, Polska)

Dr Paweł Dolibog

Dr Patrycja Dolibog
Dr Iwona Dzieńdziora (Opole, Polska)
Dr Magdalena Golachowska (Opole, Polska)
Dr Hanna Grabowska (Gdańsk, Polska)
Dr Piotr Gurowiec (Opole, Polska)
Dr Wojciech Guzikowski (Opole, Polska)
Dr Jerzy Jakubiszyn (Opole, Polska)
Dr Jarosława Jaworska – Wieczorek (Opole, Polska)
Dr Klementyna Karlińska-Batres (Germany)
Dr Edyta Kędra (Opole, Polska)
Dr Dorota Kilańska (Łódź, Polska)
Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska)
Dr Jose Manuel Lopez-Abuin (Galicia, Spain)
Dr Dominik Marciniak (Wrocław, Polska)
Dr Ir. Cees W.J. Oomens (Eindhoven, Netherlands)
Patricia Owens MD, PhD (Liverpool, Great Britain)
Ferdinando Petrazzuoli MD, MSc (Ruviano, Italy; Malmo, Sweden)
Dr Kuba Płaszkowski (Wrocław, Polska)
Dr Joanna Rajfur (Opole, Polska)
Hogne Sandvik MD, PhD (Bergen, Norway)
Andrei Shpakou MD, PhD (Grodno, Belarus)
Dr Ágnes Simek (Hungary)
Loreta Strumylaite MD, PhD (Kaunas, Lithuania)
Kathryn  Cater (USA)
Mgr Marta Gawlik (Opole, Polska)
Mgr Danuta Żurawicka (Opole, Polska)

Komitet Organizacyjny

Organizing Committee

 

Przewodniczące / Chairwomen

Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska

(PMWSZ w Opolu, Polska)

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Edyta Kędra

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Zastępca przewodniczącej KO/Vice-Chairwoman

Mgr Marta Gawlik

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Sekretarze administracyjni/Administrative Secretaries

Mgr Elżbieta Szlenk-Czyczerska

Mgr Aneta Soll

Mgr Katarzyna Szwamel

Mgr Ewa Szwedowska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Członkowie/Members:

Dr Iwona Dzieńdziora

Dr Joanna Rajfur

Dr Maksym Zhuk

Mgr Anna Klimczyk

Mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka

Mgr Marek Przygoda

Mgr Ewa Radwańska

Mgr Małgorzata Szerszeń

Mgr Danuta Żurawicka

Kalina Hellwig

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne
 • udział w wykładach (22-23.05.2018r.)
 • udział w wybranych szkoleniach (22-23.05.2018r.)
 • możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach z Ekspertami
 • certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi
 • w ramach posiłków Uczestnicy mają zapewnione:
  • 22-23.05.2018r. - lunch,
  • przerwy kawowe

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 10 maja 2018r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Rejestracja

Ze względu na duże zainteresowanie uczestnictwem w sesji plakatowej i liczne prośby uczestników przedłużamy termin niższych opłat konferencyjnych do 22 kwietnia!

udział w konferencji
(wykłady+warsztaty)
Conference
(lectures+workshops)

250 PLN
 


PROMOCYJNA CENA DO:
22 kwietnia 2018.
Od 23 kwietnia 2018 cena wzrasta o 100 PLN.
Udział w konferencji
(wykłady+warsztaty) + bankiet
Conference
(lectures+workshops) + Dinner

370 PLN
 


PROMOCYJNA CENA DO:
22 kwietnia 2018.
Od 23 kwietnia 2018 cena wzrasta o 100 PLN.
Udział w warsztatach
(bez uczestnictwa w wykładach)
Participation in all workshops
(without lectures)

100 PLN za udział w jednym warsztacie


 
 
 

Pracownicy, absolwenci i studenci PMWSZ w Opolu

udział w konferencji
(wykłady+warsztaty)
 

Udział bezpłatny

Pracownicy, absolwenci i studenci PMWSZ w Opolu
udział w konferencji
(wykłady+warsztaty)
+ Udział w bankiecie.

120 PLN

Pracownicy, absolwenci i studenci PMWSZ w Opolu

Informacje Praktyczne
Practical information for participants

Niepełnosprawni.jpeg

Konferencja przyjazna niepełnosprawnym!

W sprawie szczegółów (np. zamówienie parkingu),
prosimy o kontakt z mgr Bożeną Ratajczak – Olszewską
+48 77 44 235 46
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

The disabilities friendly Conference!

In case of details (eg. ordering a parking space),
please contact Mrs Bożena Ratajczak - Olszewska
+48 77 44 235 46
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

Akademiki - noclegi Students' hostels

 

Niechcic

ul. Katowicka 87B
45-054 Opole

Telefon: +48 77 452 70 20

Kmicic

ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole

Telefon: +48 77 452 70 30 

Dom studenta Sokrates

ul. Małopolska 22
45-301 Opole

Telefon: +48 77 44 98 887
tel./fax 77 44 98 886


Hotele można znaleźć również na stronie:

Meteor-turystyka.pl.png

-Kontakt / Contact

mgr Bożena Ratajczak – Olszewska
+48
77 44 23 546

e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl


 

Hotele w Opolu / Hotels in Opole


Hotel Zacisze

ul. Grunwaldzka 28, 45-054 Opole

Telefon: +48 77 453 95 53

e-mail: H3405@accor.com

Hotele Weneda

ul. 1 Maja 77, 45-355 Opole

Telefon: +48 77 442 10 00

e-mail: biuro@hotel-weneda.opole.pl

Hotel Olimp

ul. Kowalska 4, 45-590 Opole

Telefon: +48 77 454 55 76

e-mail: olimp@novum-zp.pl

Hotel Villa Park

ul. Leona Czogały 1, 45-625 Opole

Telefony:

+48 77 456 35 08, +48 606 884 677

e-mail:  hotel@villapark.opole.pl

Gościniec Arkadia

Opole - Groszowice, ul. Franciszka Buhla 3, 45-626 Opole

Telefon: +48 77 453 14 15

tel. kom.: 501 382 331, 502 634 922

e-mail: arkadia.opole@onet.eu

Hotel Pod Złotą Koroną

ul. Oświęcimska 136, 45-641 Opole

Telefon: +48 77 456 20 52

e-mail: korona1@poczta.fm

Mercure Hotels

ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

Telefon: +48 77 451 81 00

e-mail : H3405@accor.com

Hotel Zaodrze

ul. Spychalskiego 25, 45-716 Opole

Telefony:

recepcja: +48 77 451 52 00

rezerwacje: +48 77 451 52 18

e-mail: info@hotel-zaodrze.pl

biuro@hotel-zaodrze.pl

rezerwacje@hotel-zaodrze.pl

BEST WESTERN Hotel Opole Centrum

ul. Waryńskiego 17, 45-047 Opole

Telefon: +48 77 551 61 50

e-mail: hotel@bwopole.pl

Hotel DeSilva Premium Opole

ul. Powolnego 10, 45-078 Opole

Telefon: +48 77 540 70 00

e-mail: opole@desilva.pl

Hotel Festival

ul. Oleska 86, 45-222 Opole

Telefon: +48 77 427 5555

e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Starka

ul. Ostrówek 19, 45-082 Opole

Telefony:

+48 77 411 35 01, +48 77 441 35 27

e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Piast

ul. Piastowska 1, 45-081 Opole

Telefon: +48 77 454 97 10

e-mail: recepcja@festival.com.pl


Kontakt - Contact
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 546
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

Kontakt - Contact

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
ul. Katowicka 68
45-060 Opole

mgr Bożena Ratajczak-Olszewska
tel. +48 77 44 23 546
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl