VI Międzynarodowa Konferencja
Medical Science Pulse

pod patronatem
JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

ABSTRACTS

O konferencji
About the conference

VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce  komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym  aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień  prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej.

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć badaczy w środowisku międzynarodowym i krajowym. Konferencja, która składać się będzie z części wykładowej, części Master Class- prezentacja wyników badań, debaty naukowej oraz specjalistycznych warsztatów umożliwia budowanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia roli kooperacji między naukowcami, uczelniami,  ośrodkami badawczymi a gospodarką,  stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej oraz komercjalizacji swoich badań, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

Przewidywane efekty to: przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego i gospodarczego.

Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

The main themes of the 6th International Medical Science Pulse Conference are commercialization of research and development initiatives and innovativeness of projects in the broadly understood area of healthcare, including aspects of conducting research and its dissemination in the economic environment, legal issues and other matters related to intellectual property.

The main objective of the conference is to promote the scientific development of young scientists and students, to create a forum for scientific discussion and to present the research and achievements of researchers both internationally and nationally. The conference, which consists of a lecture and a Master Class – presentation of research results, scientific debate and specialist workshops will enable building contacts and exchanging experiences between the participants. Subthemes of the conference include transfer of knowledge on the importance of the cooperation between scientists, universities, research centres and the national economy, creation of favourable conditions for establishing master-student relations, development of practical skills in the field of scientific work and commercialization of their research, improvement of scientific communication skills in English.

The expected benefits are: breaking the stereotypical way of thinking in the process of addressing current and anticipated future research problems, strengthening good practices in the field of science, exchange of scientific experience and dissemination of science in the national and international environment, establishing professional contacts and international cooperation, emphasizing the importance of the cooperation between the scientific and economic environment.

The conference program includes: plenary sessions with lectures by invited speakers, academic debates on the presented speeches, presenting research projects within the framework of the Master Class module (poster session) as well as specialist seminars for young scientists and students.

This high-level conference also features guests from Europe and the USA, training panels, discussions and debates - which distinguishes our conference from many other national meetings.

Participants will receive certificates along with educational points.

Dofinansowanie ze środków z dotacji z budżetu Województwa Opolskiego, nr umowy Nr DEP-II.3037.15.2019

Partially financed from the grant within the budget of Opolskie Voivodeship, agreement no. Nr DEP-II.3037.15.2019

Program/Programme

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
2019-05-23 (czwartek) - 2019-05-24 (piątek)
ul. Katowicka 68, Sala A1/A2
45- 060 Opole

May 23, 2019

The list of lecturers

Lectures/Wykłady (in English)

9.15-9.40 Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece):

 • Integrating public health into primary health care: evidence-based experiences gained from Crete, Greece.

9.40-10.05 Assoc. Prof. Gretchen Edwalds-Gilbert (Fulbright Scholar, University of Warsaw Institute for Genetics and Biotechnology, Claremont McKenna, Pitzer, and Scripps Colleges, Claremont, California, USA):

 • Building bridges between basic science and clinical medicine.

10.05-10.30 Prof. William E. Hills (Coastal Carolina University in Conway, South Carolina, USA):

 • Behavioral health and new models of service delivery for an aging world: Public/ private partnerships to develop best practices of care for older adults.

10.30-10.55 Assoc. Prof. Aelita Skarbaliene (Klaipėda University, Lithuania):

 • Emotional intelligence in healthcare.

10.55-11.20 Gergana Avramova-Todorova; Assoc. Prof. Milen Todorov (Prof. dr Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria):

 • Digital technologies for art therapy practices applied in healthcare.

11.20-11.50 Coffee break

11.50-12.15 Dr Yizchak Dresner (Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel ):

 • Personal health care habits of physicians and their effect on their patients personal health care habits.

12.15-12.40 Michal YeshayahuMD (Ben Gurion University Medical School, Department of Family Medicine, Maccabi Health Services, Israel ):

 • Breaking the Walls: Innovations in Integration of Primary and Secondary Healthcare.

12.40-13.05 Prof. Ludmila Klimackaya (Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Russia):

 • The role of the university center for social development in the regional innovation system of social assistance.

13.05-13.20 Assoc. Prof. Andrei Shpakou, mgr Aliaksandr Shpakau (State University of Grodno, Belarus):

 • The problem of aging of the population as one of the most important challenges for social policy and public health.

13.20-13.45 Assoc. Prof. Mark Hunt (eCORRECTOR Cambridge Language Specialists, Cambridge Great Britain, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland):

 • Ways to improve your scientific writing.

13.45-14.10 Assoc. Prof. Jean Neils-Strunjas, Jason Crandall, Matthew Shake (Western Kentucky University):

 • Development and implementation of Bingocize® - an evidence-based interprofessional program

14.10-15.00 Lunch

Debate/Debata Sala A1/A2

15.00-16.00 Donata Kurpas, Bożena Ratajczak-Olszewska: Medical Science Pulse: Integration of Science and Practice: Strategies for the Journal

Debate: Integration of Science and Care: Promoting Research Excellence (in English)

Chairmen: Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece), Assoc. Prof. Donata Kurpas (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu, Polska), Prof. Jakub Taradaj (AWF Katowice, PMWSZ Opole, Polska), dr Magda Golachowska (PMWSZ w Opolu), Assoc. Prof. Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu), M.Sc. Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics, Germany), Assoc. Prof. Aija Klavina (Academy of Sport Education of Latvia, Latvia)

Workshops/Warsztaty
(in Polish) – do wyboru

16.00-17.00 Dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny), prof. nadzw., Prof. dr hab. Anna Grzywacz (Pomorski Uniwersytet Medyczny):

 • Artykuł przeglądowy, część teoretyczna w pracy magisterskiej i doktorskiej, wstęp do artykułu naukowego – zadanie łatwe czy trudne?

17.00-18.00 Mgr Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics, Niemcy), mgr Bożena Ratajczak-Olszewska, mgr Aleksandra Krems (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu):

 • Źródła informacji medycznej: opracowanie wykazu źródeł i sposoby cytowania w pracach naukowych.

20.00 Gala Dinner

May 24, 2019

9.00-11.30 Master Class Sala A1/A2

 • BRAINSTORMING
 • e-POSTER SESSION/SESJA e-PLAKATOWA Hol A1/A2

11.30-12.00 Lunch

 • Workshops/Warsztaty (in Polish) Sala A1/A2
 • Coffee break/Przerwa kawowa

Workshops/Warsztaty
(in Polish) – do wyboru

12.00-13.30 Dr Dominik Marciniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska):

 • Błędy często popełniane w pracach magisterskich, doktorskich i publikacjach naukowych z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych. Nowoczesne wspomagane komputerowo metody eksploracji i wizualizacji danych.

13.30-14.15 Assoc. Prof. Mark Hunt (eCORRECTOR Cambridge Language Specialists, Cambridge Great Britain, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland):

 • How to write a convincing response to reviewers letter.

...Akcja Charytatywna

Akcja charytatywna

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej.

W tym roku przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Rodzin ZastępczychDOBRA RODZINA , ze specjalnym celem:dofinansowania wakacji dla dzieci z Rodzin Zastępczych.

Jako Stowarzyszenie zajmujemy się pomocą rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej w szczególności ochroną i promowaniem prawa dziecka do rodziny, jako środowiska jego prawidłowego rozwoju. Propagujemy ideę rodzicielstwa zastępczego w sytuacji gdy biologiczni rodzice nie mogą sprawować opieki nad dziećmi.

Jesteśmy członkiem zwyczajnym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Uczestniczymy w pracach nad nowelizacją ustawy O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Włączyliśmy się w organizację I i II Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego. Promujemy Kodeks Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zastępczym wydany wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje z poparciem Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli o gorących sercach do wzięcia udziału w naszej akcji dobroczynnej!

Dziękujemy za okazaną pomoc!

Charity

During the 6th International Conference on Medical Science Pulse, we invite You to take part in our charity event.

This year, we will carry out a fundraiser for the Foster Family Association GOOD FAMILY, with a special goal: subsidizing holidays for children from foster families.

As an Association, we help families and people in a difficult life situation, in particular to protect and promote the child's right to the family as an environment of its proper development. We promote the idea of foster parenting in a situation where biological parents cann’t look after children.

We are an ordinary member of the Coalition for Foster Care. We participate in the work on the amendment to the Act on supporting family and foster care system. We joined the organization of the First and Second Congress of Foster Parenthood. We promote the Code of Secur Care in Foster Parentting issued together with the Nobody's Children Foundation with the support of the Commissioner for the Children’s Rights and the Minister of Labor and Social Policy.

We cordially invite all people of good will to hot hearts to take part in our charity campaign!

Thank you for your help!

Card image cap


ABSTRACTS - Master Class & e-Poster sessions

Prezentacje

Medical Science Pulse

Prelegenci/ Lecturers

Medical Science Pulse

Panel Dyskusyjny - Moderatorzy
Discussion Panel - Moderators

Medical Science Pulse

Warsztaty
Workshops

Rekomendacje/ Recommendations

VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Master Class

MASTER CLASS & POSTER SESSION
MASTER CLASS & SESJA PLAKATOWA (in English)

MASTER CLASS  ORAZ SESJA e-PLAKATOWA

Zapraszamy do aktywnego udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse i zaprezentowania swoich prac w ramach Master Class/Sesji e-Plakatowej. Ekspozycja e-plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Konferencji, omówienie zgłoszonych e-plakatów – w drugim dniu Konferencji. Autorzy pięciu najlepszych streszczeń zostaną zakwalifikowani do prezentacji ustnej podczas Master Class (drugi dzień Konferencji), która będzie współprowadzona przez Wykładowców Konferencji.

Przedłużamy przyjmowanie streszczeń do 20 kwietnia 2019 roku. Streszczenia należy zgłaszać na adres: msp.poster@wsm.opole.pl.

Autorzy zakwalifikowanych streszczeń zostaną poinformowani o formie prezentacji do 30 kwietnia 2019.

E-plakaty na Sesję należy przesyłać do 17 maja 2019 roku na adres: msp.poster@wsm.opole.pl.

Uczestnicy sesji plakatowej otrzymają 15 punktów edukacyjnych certyfikaty poświadczające czynny udział w Konferencji.

Autorzy najlepszych prezentacji będą mieli możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w kwartalniku naukowym Medical Science Pulse (MNiSW lista B – 6 pkt; IC 100.00).

Niższa opłata konferencyjna dotyczy wszystkich autorów streszczeń zakwalifikowanych do prezentacji (Master Class, sesja e-posterowa).

MASTER CLASS AND e-POSTER SESSION

We cordially invite you to actively participate in  6th International  MEDICAL SCIENCE PULSE Conference and present your work within the framework of a Master Class/e-Poster Session. The exhibition of e-posters is scheduled to take place throughout the Conference, and discussing of the submitted e-posters - on the second day of the Conference. Authors of the five best abstracts will qualify for an oral presentation during the Master Class Session (second day of the Conference), which is co-hosted by Conference Lecturers.

Abstracts should be submitted by April 20, 2019 to the following address: msp.poster@wsm.opole.pl.

Authors of the selected abstracts will be informed about the presentation form by April 30, 2019.

E-posters for the Session should be sent by May 17, 2019  to the following address: msp.poster@wsm.opole.pl

Participants of the poster session will receive 15 educational points certifying the active participation in the Conference.

The authors of the best presentations will have the opportunity to publish their full papers in the Medical Science Pulse quarterly (MSHE list B – 6 points; IC 100.00).

Lower conference fee applies to all authors of abstracts qualified for the presentation (Master Class, e-posters session).

Komitety/ Committees

VI Międzynarodowa Konferencja
Medical Science Pulse

Komitet Naukowy
Scientific Committee

Przewodniczący/ Chairmen

 • Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Dr hab. Tomasz Halski, dr Joanna Rajfur (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Wiceprzewodniczący/ Vice-Chairmen

 • Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Assoc. Prof. Andrei Shpakou (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
 • Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw. (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)
 • Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Członkowie/Members
International Editorial Board of MSP

 • Prof. Giovanni Barassi MD, PhD: “G. d’ Annunzio” University Chieti-Pescara, Italy
 • Doc. Jean Bauwens: Erasmushogeschool Brussel, Belgium
 • Prof. dr Dimitri Beeckman: Ghent University, Belgium
 • Prof. Rosa Grazia Bellorna: “G. d’ Annunzio” University Chieti-Pescara, Italy
 • Prof. Olga Fedortsiv: I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine
 • Prof. Alan R. Freitag PhD, APR: University of North Carolina at Charlotte, USA
 • Prof. Hans-Joachim Hannich MD, PhD: Ernst-Moritz-Arndt-University, Greifswald, Germany
 • Assoc. Prof. Wolfgang Hannöver: Ernst-Moritz-Arndt-University, Greifswald, Germany
 • Prof. Masumi Inoue: University of Occupational and Environmental Health in Kitakyushu, Japan
 • Prof. Jean-Pierre Jacquet MD, PhD: EURIPA President, Grenoble, France
 • Prof. Dzmitry Khvoryk MD, PhD: State Medical University, Grodno, Belarus
 • Prof. Janis Kisis: Stradina University, Riga, Latvia
 • Prof. Ludmila Klimackaya: Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Russia
 • Prof. Luther C. Kloth: Marquette University, Milwaukee, USA
 • Prof. Vladimir Kolbanov: St. Petersburg State Medical University, Russia
 • Prof. Valeriy Kovalevskiy: Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Russia
 • Assoc. Prof. Dr Jacek Koziel: Iowa State University, Ames, USA
 • Assoc. Prof. Qi Li: the First Affiliated Hospital of Hainan Medical College, Hainan, China
 • Prof. Christina Lindholm: Sophiahemmet University/Karolinska University Hospital, Stocholm, Sweden
 • Prof. Christos Lionis MD, PhD: University of Crete, Heraklion, Greece
 • Dr Jose Manuel Lopez-Abuin: Spanish Rural Health Institute, La Corunna, Spain
 • Prof. Marc Nyssen MD, PhD: Free University Brussels, Belgium
 • Prof. Yasumasa Okada: Clinical Research Center and Division of Internal Medicine Murayama Medical Center in Tokyo, Japan
 • Dr Ir. Cees W.J. Oomens: Eindhoven University of Technology, The Netherlands
 • Patricia Owens MD, PhD: University of Liverpool, Great Britain
 • Ferdinando Petrazzuoli MD, MSc: Lund University, Malmo, Sweden
 • Prof. Raoul Saggini: “G. d’ Annunzio” University Chieti-Pescara, Italy
 • Hogne Sandvik MD, PhD: University of Bergen, Norway
 • Andrei Shpakou MD, PhD: Yanka Kupala State University, Grodno, Belarus
 • Prof. Aleksander Siwakow MD, PhD: Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
 • Prof. Jaime Correia de Sousa MD, PhD: University of Minho, Matosinhos, Portugal
 • Loreta Strumylaite MD, PhD: Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
 • Dr Ioanna Tsiligianni MD, PhD: University of Crete, Heraklion, Greece; University of Groningen, The Netherlands
 • Assoc. Prof. Ulrich Wiesmann MD, PhD: University Medicine Greifswald, Germany
 • Prof. Olga Zaitseva: Science-Research Institute of Medical Problems of the North, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Krasnoyarsk, Russia
 • Assoc. Prof. Youqing Zhong: the First Affilated Hospital of Hainan Medical University, Hainan, China
 • Dr Aelita Skarbaliene
 • Dr Magdalena Golachowska (Opole, Polska)
 • Dr Piotr Gurowiec (Opole, Polska)
 • Dr Jerzy Jakubiszyn (Opole, Polska)
 • Dr Edyta Kędra (Opole, Polska)
 • Dr hab. Renata Szyguła (Opole, Polska)
 • Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska)
 • Dr Dominik Marciniak (Wrocław, Polska)
 • Mgr Marta Gawlik (Opole, Polska)
 • Dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska (Opole, Polska)
 • Dr Katarzyna Szwamel (Opole, Polska)
 • Dr Małgorzata Pasternok (Opole, Polska)
 • Dr Katarzyna Rajfur (Opole, Polska)

Komitet Organizacyjny
Organizing Committee

Przewodniczące / Chairwomen

 • Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Zastępca przewodniczącej KO
Vice-Chairwoman

 • Dr Katarzyna Rajfur (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Sekretarze administracyjni
Administrative Secretaries

 • Mgr Aleksandra Krems
 • Dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska
 • Dr Katarzyna Szwamel

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Członkowie/Members

 • Dr Joanna Rajfur
 • Dr Maksym Zhuk
 • Mgr Marta Gawlik
 • Mgr Aneta Soll-Morka
 • Mgr Beata Frans-Łabanc
 • Mgr Łukasz Kosowski
 • Magdalena Strzelecka
 • Natalia Roden
 • Ewa Synawa
 • Natalia Ludka
 • Marianna Wilczek
 • Beniamin Wojtyla
 • Natalia Korbiak

Patronaty/Sponsorzy
Patronages/Sponsors

Patronaty/ Patronages

Partner Conference

Patronaty medialne/ Media Patronages

Informacje Praktyczne
Practical information for participants

VI Międzynarodowa Konferencja
Medical Science Pulse

Konferencja przyjazna niepełnosprawnym!

W sprawie szczegółów (np. zamówienie parkingu),
prosimy o kontakt z Mgr Aleksandra Krems
tel. +48 774 423 591
e-mail: kremsa@wsm.opole.pl

The disabilities friendly Conference!

In case of details (eg. ordering a parking space),
please contact Mrs Aleksandra Krems
tel. +48 774 423 591
e-mail: kremsa@wsm.opole.pl

Akademiki - noclegi / Students' hostels

Niechcic

ul. Katowicka 87B
45-054 Opole
Telefon: +48 77 452 70 20

Kmicic

ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
Telefon: +48 77 452 70 30

Dom studenta Sokrates

ul. Małopolska 22
45-301 Opole
Telefon: +48 77 44 98 887
tel./fax 77 44 98 886

Hotele można znaleźć również na stronach:

Booking.com.png
Meteor-turystyka.pl.png

Hotele w Opolu / Hotels in Opole

Hotele Weneda

ul. 1 Maja 77, 45-355 Opole
Telefon: +48 77 442 10 00
e-mail: biuro@hotel-weneda.opole.pl

Hotel Olimp

ul. Kowalska 4, 45-590 Opole
Telefon: +48 77 454 55 76
e-mail: olimp@novum-zp.pl

Hotel Villa Park

ul. Leona Czogały 1, 45-625 Opole
Telefony: +48 77 456 35 08, +48 606 884 677
e-mail: hotel@villapark.opole.pl

Gościniec Arkadia

Opole - Groszowice, ul. Franciszka Buhla 3, 45-626 Opole
Telefon: +48 77 453 14 15
tel. kom.: 501 382 331, 502 634 922
e-mail: arkadia.opole@onet.eu

Hotel Pod Złotą Koroną

ul. Oświęcimska 136, 45-641 Opole
Telefon: +48 77 456 20 52
e-mail: korona1@poczta.fm

Mercure Hotels

ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole
Telefon: +48 77 451 81 00
e-mail : H3405@accor.com

Hotel Zaodrze

ul. Spychalskiego 25, 45-716 Opole
Telefony: recepcja: +48 77 451 52 00
rezerwacje: +48 77 451 52 18
e-mail: info@hotel-zaodrze.pl
biuro@hotel-zaodrze.pl
rezerwacje@hotel-zaodrze.pl

BEST WESTERN Hotel Opole Centrum

ul. Waryńskiego 17, 45-047 Opole
Telefon: +48 77 551 61 50
e-mail: hotel@bwopole.pl

Hotel DeSilva Premium Opole

ul. Powolnego 10, 45-078 Opole
Telefon: +48 77 540 70 00
e-mail: opole@desilva.pl

Hotel Festival

ul. Oleska 86, 45-222 Opole
Telefon: +48 77 427 5555
e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Starka

ul. Ostrówek 19, 45-082 Opole
Telefony: +48 77 411 35 01, +48 77 441 35 27
e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Piast

ul. Piastowska 1, 45-081 Opole
Telefon: +48 77 454 97 10
e-mail: recepcja@festival.com.pl

Kontakt
Contact

napisz do nas

Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu ul. Katowicka 68
45-060 Opole
Mgr Aleksandra Krems
tel. +48 774 423 591
e-mail: kremsa@wsm.opole.pl
Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska
tel. + 48 77 44 23 546
e-mai: ratajczakb@wsm.opole.pl

Jeżeli masz jakieś pytania to napisz do nas:

assignment_ind
alternate_email
2+8=