ODWOŁANE/CANCELLED

pod patronatem:
JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

ODWOŁANE/CANCELLED

O KONFERENCJI
ABOUT THE CONFERENCE

Tematyka VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych. Tematem przewodnim debaty naukowej na bazie prezentacji badań jest aktualne zagadnienie zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie.

Celem głównym Konferencji jest prezentacja badań z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych i dyscyplin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień młodych naukowców w międzynarodowym środowisku wybitnych badaczy - luminarzy nauki. Zapraszamy uczestników z zespołów interdyscyplinarnych!  

Dialog pokoleniowy rozumiany jest tutaj jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych przy założeniu, że interdyscyplinarność i praca zespołowa stają się obecnie elementami paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Tematem przewodnim debaty naukowej na bazie prezentacji badań jest aktualne zagadnienie zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie.

Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia roli kooperacji między naukowcami, uczelniami a ośrodkami badawczymi, upowszechnianie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk medycznych, i wskazywanie na różne grupy zawodowe profesjonalnie związane z rejestracją nauki i promowaniem nauki w otoczeniu społecznym i gospodarczym, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej oraz doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

Przewidywane efekty to: przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego, upowszechnianie pozytywnego wzorca pracy naukowej jako potencjalnej drogi budowania kariery zawodowej dla absolwentów uczelni wyższych.

Program konferencji obejmuje: prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

The theme of the 7th International Medical Science Pulse conference focuses on presenting new scientific findings and gaining knowledge in the field of biomedical, and related, sciences in light of the current issues of open access data management. It also focuses on increasing public awareness in the area of providing data access to the public. The central topic of the scientific debate, based on the presentations, is the current issue of open access and research data management.

The main goal of the conference is to present research in the field of health sciences, medical sciences, and related disciplines, with a particular emphasis on oral presentations given by young scientists in an international environment of eminent researchers, and scientific luminaries. We warmly extend our invitation to researchers from all interdisciplinary teams!

Generational dialogue is understood here as a kind of scientific cooperation of researchers and the use of various methods of research disciplines to gain new knowledge and create new interdisciplinary and multidisciplinary research fields. This step is crucial since interdisciplinarity and teamwork are now becoming fundamental elements of the research paradigm in all fields. The topic of the scientific debate based on research presentations is the current issue of research data management and open access to this data.

Furthermore, the objectives of the conference include providing knowledge about the importance of the role of cooperation between scientists, universities and research centres, disseminating scientific findings with a particular emphasis on the medicine. The conference also aims to draw attention to various professional groups associated with the promotion of science in the social and economic environment. Finally, the conference strives to develop practical skills needed in research work and to improve scientific communication skills in English.

The expected effects include changing the stereotyped way of thinking in the process of solving current research problems and anticipating potential new ones. The conference will also result in strengthening good practices in the field of science, exchanging scientific experiences and disseminating science in the national and international environment. It will help establish professional contacts and international cooperation, increase public awareness in the area of open access to research data and emphasise the importance of collaboration between the scientific, educational and economic environments. Lastly, it will facilitate the promotion of a positive pattern of scientific work as a potential way of building a professional career for university graduates.

The conference programme includes presentations of research projects as part of the Master Class module, a module for young scientists, including students, an e-poster session, as well as specialised workshops in the field of research data management.

Content-related, guests from Europe and the USA, training panels, discussions, and debates - these features distinguish this conference from various other proposals.

Participants will receive certificates along with educational points.

PROGRAM
PROGRAMME

May 7, 2020

The list of lecturers (in English)

9.00-9.15- Opening

9.15-9.35: Prof. Christos Lionis: University of Crete, Greece: Facing the new challenges and making interdisciplinary research in primary health care visible in a changing world

9.35-9.55: Prof. William Hills: Coastal Carolina University in Conway, South Carolina, USA: Tele-medicine and the use of virtual communication technologies in medical research and application: The future is now!

9.55-10.15: Prof. Peggy Kendall: Department of Communication Studies, Bethel University, USA: Popularizing research projects in books, blogs, magazine articles and public presentations

10.15-10.35: Prof. Michael Bamberg: Clark University, USA: Roles and Functions of Interaction and Storytelling for Mental and Physical Health Critical Reflections on “The Talking Cure”

10.35-10.55: Prof. Victoria Tkatchenko: Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine: Primary care research: its identity, Ukrainian and overseas experience, support for early stage researchers

11.00-11.30: Coffee break

11.30-11.50: Assoc. Prof. Aelita Skarbaliene: Klaipėda University, Lithuania: Factors associated with patient enablement in general practice

11.50-12.10: Assoc. Prof. Milen Todorov: Prof. dr Assen Zlatarov University, Bulgaria: The role of computational chemistry in predicting biological activity of pesticides

12.10-12.30: PhD Gergana Avramova: Prof. dr Assen Zlatarov University, Bulgaria: Emotional intelligence in healthcare – an art therapeutic approach

12.30-12.50: Prof. Ludmila Klimackaya: Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Russia: Sociocultural characteristics of the ethnic group of the people living in the North of the Krasnoyarsk Territory - Evenks 

12.50-13.10: Assoc. Prof. Monika Sawhney: Department of Public Health Sciences, College of Health and Human Services, The University of North Carolina at Charlotte, USA: Reducing disease burden from infectious diseases - role of technology

13.10-13.30: Assoc. Prof. Mark Hunt: eCORRECTOR Cambridge Language Specialists, Cambridge Great Britain, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland: How to write a good scientific abstract 

13.30-13.50: Prof. Aleh Kuzniatsou, Assoc. Prof. Andrei Shpakou: Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus: Arranging early diagnosis of hereditary cancer in the population. Ways to increase research data availability and access 

13.50-14.20: Lunch

14.20-15.20: Debate (in English)

Prof. Donata Kurpas (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu), mgr Bożena Ratajczak- Olszewska (PMWSZ w Opolu): Medical Science Pulse: options of Open Access in editorial strategy of the quarterly

How open do you want your research to be? Creating, handling, and data sharing in the biomedical sciences.

Moderators: Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece), prof. Donata Kurpas (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu, Polska), dr hab. Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu), dr Magda Golachowska (PMWSZ w Opolu), mgr Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics, Germany), prof. Anna Grzywacz (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin), dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska), dr Dominik Marciniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), mgr Aliaksandr Shpakau (State University of Grodno, Belarus)

15.20-15.30: Coffee break

15.30-18.00: Workshops (in Polish): dr Natalia Gruenpeter, dr Krzysztof Siewicz (ICM, Uniwersytet Warszawski): Zarządzanie danymi badawczymi w otwartym dostępie, cz.1

20.00: Gala dinner

May 8, 2020

Master Class session

9.00-9.15: Karen Hills: Integrated medical practice and virtual technologies: A demonstration of technology used by behavioral health providers to promote comprehensive care

9.15-10.15: Master Class presentations/Brainstorming

10.15-10.30: Coffee break

10.30-11.45: e-Poster session/Early stage researcher class/ Hol A1/A2/A0

11.45-12.15: Lunch

12.15-14.45: Workshops (in Polish): dr Natalia Gruenpeter, dr Krzysztof Siewicz (ICM, Uniwersytet Warszawski): Zarządzanie danymi badawczymi w otwartym dostępie, cz.2

Rejestracja/ Registration

ODWOŁANE/CANCELLED

MASTER CLASS & POSTER SESSION
MASTER CLASS & SESJA PLAKATOWA (in English)

MASTER CLASS, EARLY STAGE RESEARCHERS CLASS ORAZ SESJA e-PLAKATOWA

Zapraszamy do aktywnego udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse i zaprezentowania swoich prac w ramach sesji Master Class, Early Stage Researchers Class oraz sesji e-Plakatowej.

Sesja Master Class przeznaczona jest dla doktorantów i osób z tytułem doktora, natomiast Early Stage Researchers Class - dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych planujących dalszą karierę naukową. W ramach tych sesji planujemy 15 minutowe wystąpienia ustne.

Sesja e-Plakatowa, obejmująca 5 minutowe prezentacje plakatów, przeznaczona jest dla osób, których streszczenia nie zostały zakwalifikowane do wyżej wymienionych sesji, lub które zrezygnują z wystąpienia ustnego w powyższych sesjach, mimo uzyskania wysokiej oceny nadesłanych streszczeń. Ekspozycja e-plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Konferencji, omówienie zgłoszonych e-plakatów – w drugim dniu Konferencji.

Autorzy najlepszych streszczeń zostaną zakwalifikowani do prezentacji ustnej podczas Master Class/ Early Stage Researchers Class (drugi dzień Konferencji), która będzie współprowadzona przez Wykładowców Konferencji.

Streszczenia przyjmujemy do 20 marca 2020 roku. Streszczenia należy zgłaszać na adres: msp.poster@wsm.opole.pl.

Autorzy zakwalifikowanych streszczeń zostaną poinformowani o formie prezentacji do 20 kwietnia 2020 r.

E-plakaty na Sesję należy przesyłać do 4 maja 2020 r. na adres: msp.poster@wsm.opole.pl.

Uczestnicy sesji plakatowej otrzymają 15 punktów edukacyjnych certyfikaty poświadczające czynny udział w Konferencji.

Autorzy najlepszych prezentacji będą mieli możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w kwartalniku naukowym Medical Science Pulse (MNiSW – 20 pkt; IC 100.00).

Niższa opłata konferencyjna dotyczy wszystkich autorów streszczeń zakwalifikowanych do prezentacji (Master Class, Early Stage Researchers Class, sesja e-posterowa).

MASTER CLASS, EARLY STAGE RESEARCHERS CLASS AND e-POSTER SESSION

We cordially invite you to actively participate in 7th International MEDICAL SCIENCE PULSE Conference and present your work within the framework of a Master Class, Early Stage Researchers Class and e-Poster Session. 

The Master Class Session is designed with PhD candidates and PhD researchers in mind. The Early Stage Researchers Class is designed for students and graduates planning their future academic career. Within those sessions, we have planned 15 minute oral presentations. 

The e-poster Session, 5 minutes for each poster presentation, is for attendees whose abstracts were not allocated to a particular oral session or who chose not to give an oral presentation despite high evaluations of their abstracts. The exhibition of e-posters is scheduled to take place throughout the Conference, and discussing of the submitted e-posters - on the second day of the Conference. 

Authors of the best abstracts will be selected for oral presentations during the Master Class/Early Stage Researchers Class (second day of the Conference), which will be co-led by conference speakers. 

Abstracts should be submitted by March 20, 2020 to the following address: msp.poster@wsm.opole.pl.

Authors of the selected abstracts will be informed about the presentation form by April 20, 2020.

E-posters for the Session should be sent by May 4, 2020 to the following address: msp.poster@wsm.opole.pl

Participants of the poster session will receive 15 educational points certifying the active participation in the Conference.

The authors of the best presentations will have the opportunity to publish their full papers in the Medical Science Pulse quarterly (MSHE 20 points; IC 100.00).

Lower conference fee applies to all authors of abstracts qualified for the presentation (Master Class, Early Stage Researchers Class, e-posters session).

Prelegenci/ Lecturers
Moderatorzy/ Moderators

KOMITETY
COMMITTEES

Komitet Naukowy

Scientific Committee

Przewodniczący/ Chairmen

 • Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Dr hab. Tomasz Halski, dr Joanna Rajfur (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Wiceprzewodniczący/ Vice-Chairmen

 • Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Assoc. Prof. Andrei Shpakou (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
 • Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Członkowie/Members

International Editorial Board of MSP

 • Prof. Giovanni Barassi MD, PhD: “G. d’ Annunzio” University Chieti-Pescara, Italy
 • Doc. Jean Bauwens: Erasmushogeschool Brussel, Belgium
 • Prof. dr Dimitri Beeckman: Ghent University, Belgium
 • Prof. Rosa Grazia Bellorna: “G. d’ Annunzio” University Chieti-Pescara, Italy
 • Prof. Olga Fedortsiv: I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine
 • Prof. Alan R. Freitag PhD, APR: University of North Carolina at Charlotte, USA
 • Prof. Hans-Joachim Hannich MD, PhD: Ernst-Moritz-Arndt-University, Greifswald, Germany
 • Assoc. Prof. Wolfgang Hannöver: Ernst-Moritz-Arndt-University, Greifswald, Germany
 • Prof. Masumi Inoue: University of Occupational and Environmental Health in Kitakyushu, Japan
 • Prof. Jean-Pierre Jacquet MD, PhD: EURIPA President, Grenoble, France
 • Prof. Dzmitry Khvoryk MD, PhD: State Medical University, Grodno, Belarus
 • Prof. Janis Kisis: Stradina University, Riga, Latvia
 • Prof. Ludmila Klimackaya: Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Russia
 • Prof. Luther C. Kloth: Marquette University, Milwaukee, USA
 • Prof. Vladimir Kolbanov: St. Petersburg State Medical University, Russia
 • Prof. Valeriy Kovalevskiy: Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Russia
 • Assoc. Prof. Dr Jacek Koziel: Iowa State University, Ames, USA
 • Assoc. Prof. Qi Li: the First Affiliated Hospital of Hainan Medical College, Hainan, China
 • Prof. Christina Lindholm: Sophiahemmet University/Karolinska University Hospital, Stocholm, Sweden
 • Prof. Christos Lionis MD, PhD: University of Crete, Heraklion, Greece
 • Dr Jose Manuel Lopez-Abuin: Spanish Rural Health Institute, La Corunna, Spain
 • Prof. Marc Nyssen MD, PhD: Free University Brussels, Belgium
 • Prof. Yasumasa Okada: Clinical Research Center and Division of Internal Medicine Murayama Medical Center in Tokyo, Japan
 • Dr Ir. Cees W.J. Oomens: Eindhoven University of Technology, The Netherlands
 • Patricia Owens MD, PhD: University of Liverpool, Great Britain
 • Ferdinando Petrazzuoli MD, MSc: Lund University, Malmo, Sweden
 • Prof. Raoul Saggini: “G. d’ Annunzio” University Chieti-Pescara, Italy
 • Hogne Sandvik MD, PhD: University of Bergen, Norway
 • Andrei Shpakou MD, PhD: Yanka Kupala State University, Grodno, Belarus
 • Prof. Aleksander Siwakow MD, PhD: Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
 • Prof. Jaime Correia de Sousa MD, PhD: University of Minho, Matosinhos, Portugal
 • Loreta Strumylaite MD, PhD: Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
 • Dr Ioanna Tsiligianni MD, PhD: University of Crete, Heraklion, Greece; University of Groningen, The Netherlands
 • Assoc. Prof. Ulrich Wiesmann MD, PhD: University Medicine Greifswald, Germany
 • Prof. Olga Zaitseva: Science-Research Institute of Medical Problems of the North, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Krasnoyarsk, Russia
 • Assoc. Prof. Youqing Zhong: the First Affilated Hospital of Hainan Medical University, Hainan, China
 • Dr hab. Aelita Skarbaliene
 • Dr Magdalena Golachowska (Opole, Polska)
 • Dr Piotr Gurowiec (Opole, Polska)
 • Dr Jerzy Jakubiszyn (Opole, Polska)
 • Dr Edyta Kędra (Opole, Polska)
 • Dr hab. Renata Szyguła (Opole, Polska)
 • Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska)
 • Dr Dominik Marciniak (Wrocław, Polska)
 • Mgr Marta Gawlik (Opole, Polska)
 • Dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska (Opole, Polska)
 • Dr Katarzyna Szwamel (Opole, Polska)
 • Dr Małgorzata Pasternok (Opole, Polska)
 • Dr Katarzyna Rajfur (Opole, Polska)

Komitet Organizacyjny

Organizing Committee

Przewodniczące / Chairwomen

 • Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Zastępca przewodniczącej KO/Vice-Chairwoman

 • Dr Katarzyna Rajfur (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Sekretarze administracyjni/Administrative Secretaries

 • Mgr Aleksandra Krems (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • Dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • Dr Katarzyna Szwamel (PMWSZ w Opolu, Polska)

Członkowie/Members

 • Dr Joanna Rajfur (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • Mgr Marta Gawlik (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • Dr Magdalena Golachowska (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • Dr Agata Mroczek (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • Mgr Beata Frans-Łabanc (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • Mgr Jolanta Żurakowska (PMWSZ w Opolu, Polska)
 • dr Agnieszka Genowska (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska)

SPONSORZY/ SPONSORS

PATRONATY/ PATRONAGES

PATRONATY MEDIALNE/ MEDIA PATRONAGES

REKOMENDACJE
RECOMMENDATIONS

Informacje Praktyczne dla uczestników
Practical information for participants

Konferencja przyjazna niepełnosprawnym!

W sprawie szczegółów (np. zamówienie parkingu),
prosimy o kontakt z Mgr Aleksandra Krems
tel. +48 774 423 591
e-mail: kremsa@wsm.opole.pl

The disabilities friendly Conference!

In case of details (eg. ordering a parking space),
please contact Mrs Aleksandra Krems
tel. +48 774 423 591
e-mail: kremsa@wsm.opole.pl

Akademiki - noclegi / Students' hostels

Niechcic

ul. Katowicka 87B
45-054 Opole
Telefon: +48 77 452 70 20

Kmicic

ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
Telefon: +48 77 452 70 30

Dom studenta Sokrates

ul. Małopolska 22
45-301 Opole
Telefon: +48 77 44 98 887
tel./fax 77 44 98 886

Hotele można znaleźć również na stronach:

Booking.com.png
Meteor-turystyka.pl.png

Hotele w Opolu / Hotels in Opole

Hotele Weneda

ul. 1 Maja 77, 45-355 Opole
Telefon: +48 77 442 10 00
e-mail: biuro@hotel-weneda.opole.pl

Hotel Olimp

ul. Kowalska 4, 45-590 Opole
Telefon: +48 77 454 55 76
e-mail: olimp@novum-zp.pl

Hotel Villa Park

ul. Leona Czogały 1, 45-625 Opole
Telefony: +48 77 456 35 08, +48 606 884 677
e-mail: hotel@villapark.opole.pl

Gościniec Arkadia

Opole - Groszowice, ul. Franciszka Buhla 3, 45-626 Opole
Telefon: +48 77 453 14 15
tel. kom.: 501 382 331, 502 634 922
e-mail: arkadia.opole@onet.eu

Hotel Pod Złotą Koroną

ul. Oświęcimska 136, 45-641 Opole
Telefon: +48 77 456 20 52
e-mail: korona1@poczta.fm

Mercure Hotels

ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole
Telefon: +48 77 451 81 00
e-mail : H3405@accor.com

Hotel Zaodrze

ul. Spychalskiego 25, 45-716 Opole
Telefony: recepcja: +48 77 451 52 00
rezerwacje: +48 77 451 52 18
e-mail: info@hotel-zaodrze.pl
biuro@hotel-zaodrze.pl
rezerwacje@hotel-zaodrze.pl

BEST WESTERN Hotel Opole Centrum

ul. Waryńskiego 17, 45-047 Opole
Telefon: +48 77 551 61 50
e-mail: hotel@bwopole.pl

Hotel DeSilva Premium Opole

ul. Powolnego 10, 45-078 Opole
Telefon: +48 77 540 70 00
e-mail: opole@desilva.pl

Hotel Festival

ul. Oleska 86, 45-222 Opole
Telefon: +48 77 427 5555
e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Starka

ul. Ostrówek 19, 45-082 Opole
Telefony: +48 77 411 35 01, +48 77 441 35 27
e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Piast

ul. Piastowska 1, 45-081 Opole
Telefon: +48 77 454 97 10
e-mail: recepcja@festival.com.pl

KONTAKT
CONTACT

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu ul. Katowicka 68
45-060 Opole

Mgr Aleksandra Krems
tel. +48 774 423 591
e-mail: kremsa@wsm.opole.pl

Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska
tel. + 48 77 44 23 546
e-mai: ratajczakb@wsm.opole.pl

Jeżeli masz jakieś pytania to napisz do nas:

2+1 =